TIDLOR Culture WOW Elon University
in

เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจาก Elon University

เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Elon University เข้าร่วมกิจกรรม TIDLOR Culture Wow แบ่งปันแนวทางขับเคลื่อนธุรกิจผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR นำโดยคุณเบอร์นาร์ด โช ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนชาวเงินติดล้อต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Elon University ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 33 ท่าน

ในกิจกรรม TIDLOR Culture Wow เพื่อร่วมแบ่งปันแนวทางการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างธุรกิจของ บมจ. เงินติดล้อให้แข็งแกร่ง และยังแนะนำแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมการทำงานของแผนกต่างๆ พร้อมพูดคุยถาม-ตอบ อย่างเป็นกันเอง ถึงแนวทางการบริหารธุรกิจและวิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมที่ใช้ได้จริงกับผู้บริหารและทีมงานอย่างใกล้ชิด

TIDLOR Culture WOW Elon University

ทั้งนี้หลักสูตร TIDLOR Culture Wow และ  TIDLOR Culture Wow ภายใต้โครงการ TIDLOR Academy จัดขึ้นสำหรับบุคคลและบริษัทภายนอกที่สนใจการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ผ่านแนวคิดและประสบการณ์จริงในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยวัฒนธรรมองค์กรในแบบฉบับเงินติดล้อ เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถเยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tidlor.com/academy